ESIK Dag-KM H50 (01/09/2020) ESIK Dag-KM H50 (01/09/2020)